Written by :

Posted on :

Tags :

epidotisi,MME,website

Πρόγραμμα επιδότησης «Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ»

 

Ψάχνετε τρόπους να ενισχύσετε & να αναπτύξετε την επιχείρησή σας; Τότε το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ» είναι αυτό που χρειάζεστε!

 

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

 

Ταυτότητα προγράμματος

•    Έναρξη προγράμματος στις 22/6/2022
•    Επιδότηση 90% της καθαρής αξίας (από 900,00€ έως 18.000,00€ ανάλογα τα ΕΜΕ)
•    Επιδοτείται μόνο λογισμικό και όχι Hardware

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Προγράμματος;

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).

Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.

Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

 

Ύψος & ποσοστό χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Για τις επιχειρήσεις αυτές ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 90.000.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Για τις επιχειρήσεις αυτές ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Για τις επιχειρήσεις αυτές ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Για τις επιχειρήσεις αυτές ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000€

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

την ονομαστική αξία του voucher και,

το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

 

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

 

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

 

[Α]

Κωδικός

[Β]

Προτεραιότητα

[Γ]

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας

Α.01.01

(1)

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Α.01.02

Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)

Α.01.03

Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)

Α.01.04

Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών  (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)

Α.01.05

Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).

Α.01.06

Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)

Α.01.07

Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων  (Asset mgt, IoT, RFID)

Α.01.08

Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)

Α.01.09

Industrial data platform templates and software

A.01.10

Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms

Α.02.01

(2)

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).

Α.02.02

Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.

Α.02.03

Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας

Α.03.01

(3)

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Α.03.02

Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty

Α.03.03

Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)

Α.03.04

Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Α.03.05

Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

Α.04.01

(4)

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention

Α.04.02

Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service

Α.04.03

Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management

Α.04.04

Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions

Α.04.05

Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions

Α.04.06

Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

 

[Α]

Κωδικός

[Β]

Θεματική Ενότητα

[Γ]

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας

[Δ]

Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες

[E]

Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό

Β.00.01

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος

Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση

≤ 30%

επί της συνολικής επιδότησης

Β.00.02

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Ενημέρωση, εκπαίδευση

Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση

≤ 10%

επί της συνολικής επιδότησης

Β.00.03

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού

≤ 10%

επί της συνολικής επιδότησης

 

 

 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος;

Το χρονοδιάγραμμα διαφέρει ανάλογα με τη κατηγορία στην οποία υπάγεται κάθε εταιρεία.

Για τους δικαιούχους της Κατηγορίας 1:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης είναι από 22/6/2022 έως 27/7/2022

Πραγματοποιούνται αγορές ψηφιακών προϊόντων & υπηρεσιών με χρήση των voucher έως και 31/10/2022

Για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2,3,4:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης είναι από 22/6/2022 έως 14/9/2022

Πραγματοποιούνται αγορές ψηφιακών προϊόντων & υπηρεσιών με χρήση των voucher έως 31/3/2023

 

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 2315 534 514  ή συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και κάποιους από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας θα σας καλέσει άμεσα.

Top

PHP Developer

Η εταιρία Global Concept με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης ζητά PHP Developer για πλήρη απασχόληση.

Παρέχουμε ανταγωνιστές αποδοχές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία.

Απαραίτητα Προσόντα

• Καλή γνώση PHP, MySQL

• Kαλή γνώση HTML, Bootstrap, Javascript, jQuery

• Ικανότητα συνεργασίας μέσα σε ομάδα

• Θέληση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών

Παροχές

• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

• Συνεχής εκπαίδευση και ενασχόληση με νέες τεχνολογίες